بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت چیست؟


هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا درنتيجه بي احتياطي به جان، سلامتي مال ،آزادي ،حيثيت ،شهرت تجاري و يا هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يامعنوي ديگر شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد.


انواع بيمه هاي مسئوليت از نظر فني :


بيمه هاي مسئوليت داراي تقسيم بندي هاي متعددي مي باشد ولي مي توان آنها در با توجه به قوانيني كه دركشورمان وجود دارد به گروههاي اصلي زير تقسيم بندي نمود:
1) بيمه مسئوليت مدني كارفرما در برابر كاركنان /كارگران
2) بيمه مسئوليت عمومي
3) بيمه مسئوليت توليد كنندگان وفروشندگان كالا
4) بيمه مسئوليت حرفه اي
5) بيمه مسئوليت قراردادي
در هر يك از گروه هاي اصلي بالا ممكن است تعدادي از بيمه نامه هاي مختلف با توجه به تقاضاي ارائه شده توسط هر يك از بيمه گذاران درخواست گردد كه در اين جا در بخش هاي مختلف به معرفي و تشريح چند نمونه از بيمه نامه هاي طبقه بندي شده بالا اشاره خواهيم نمود.


1) بيمه مسئوليت كارفرما در برابر كارگران/كاركنان


باتوجه به رشد فزاينده فعاليت هاي اقتصادي و گستردگي مشاغل در دنياي پر شتاب امروزي و وجود انواع ريسكها ،بروز حوادث و ايجاد خطرات در هر يك از مشاغل ، وجود بيمه نامه اي كه بتواند مسئوليت كارفرمايان را درقبال كاركنان تحت پوشش قراردهد بسيار ملموس است. اين بيمه نامه طي چندسال گذشته در صنعت بيمه يكي ازموفق ترين و كاربردي ترين بيمه نامه ها نزد هر يك كارفرمايان بوده است. لذا با رشد اقتصادي كشور و انجام فعاليت هاي ساخت و ساز ، ايجاد وتاسيس موسسات وصنايع متعدد و برپايي طرحهاي عمده عمراني نمود چنين بيمه نامه اي بسيار قابل توجه مي باشد. در اين بيمه نامه در صورتيكه كارگران و كاركنان در اثر حوادث كاري دچار مصدوميت گردند كه در آن كارفرما مقصر شناخته شود تحت پوشش اين بيمه نامه قرار مي گيرند همانطوركه خواهيم گفت اين بيمه نامه داراي پوشش هاي جانبي ديگري با نام (كلوز) مي باشد كه در جاي خود مورد بررسي قرار خواهد گرفت.


تعريف كارفرما :


كارفرما در لغت به معناي صاحب كار، صاحب كارخانه و آن كسي كه به كاري فرمان دهد و ياكسي كه دستوركاري را بدهد، آمده است و در مقابل آن ،كارگر مي باشد. در اصطلاح حقوقي نيز كارفرما كسي است كه ديگري را اجير كند تا به دستور وي كاري معين را انجام دهد.بنابراين كارفرما ،شخص حقيقي و حقوقي است كه يك واحد اقتصادي را با استفاده از توان يك يا چند نيروي انساني به انضمام تعدادي تجهيزات و ماشين آلات اداره مي كند. بنابراين جهت انجام هريك از امور روزانه در محيط كار، ممكن است خطراتي هريك ازكاركنان را تهديد ويا منجر به خسارات جاني به هريك از آنان گردد.در حاليكه مديريت كارگاه و چگونگي روش كار ،برعهده كارفرماست و مسئوليت آن هم منحصراً متوجه اوست.به عبارت ديگر هر حادثه اي كه در محل كار رخ دهد وآثار زيانبار آن متوجه نيروي انساني شاغل در كارگاه گرددكارفرما مسئول آن خواهد بود و اين مسئوليت نيازي به اثبات تقصير و يا كوتاهي كارفرما ندارد و به اصطلاح حقوقي يك مسئوليت فرضي و يا قانوني است و فقط با اثبات خلاف آن مثلاً اينكه كارگري به عمد خود را در موقعيت خطرناك قرار داده است مي توان كارفرما را از مسئوليت مبرا ساخت كه البته اثبات اين امر بسيار مشكل است.
مشخصات كلي بيمه مسئوليت مدني كارفرما در برابر كاركنان:
براساس اين بيمه نامه مسئوليت مدني كارفرمايان ناشي از حوادثي است كه به موجب قصور و اهمال آنان به كاركنان ياكارگران تحت امر وارد مي آيد و در آن حادثه ،كارفرما مسئول جبران آن شناخته مي شود .بنابراين چنانچه در جريان انجام كار و در محل كار در اثر حادثه ،خسارت بدني به كاركنان شاغل بيمه گذار وارد آيد و مسئوليت بيمه گذار در اين ارتباط توسط بيمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد.
منظور از جبران خسارت بدني شامل:
الف- پرداخت هزينه هاي پزشكي
ب – غرامت نقص عضو و فوت كاركنان
مبناي تعيين مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان در جمهوري اسلامي ايران،قانون كار است كه حدود و غصور مسئوليت كارفرما در مقابل كاركنان در آن مشخص شده است اين قانون شامل 203 ماده و 121 تبصره مي باشد.قانون مذكور ،كارفرما را در مقابل خسارت جاني كاركنان كه ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و همچنين خدمات بهداشت كار مي باشد مسئول مي شناسد وكارفرما راملزم به جبران خسارات حاصله مي نمايد.بنابراين مواردي كه قانون ،كارفرما را مسئول مي شناسد در فصولي از قانون كار به آن اشاراتي شده است كه به شرح زير مطرح مي گردد:

طبق ماده 87 قانون كار فصل چهارم اشاره مي نمايد كليه اشخاص حقيقي و حقوقي به لحاظ پيش بيني حفاظت فني و بهداشت كار مكلفند در ابتداي شروع كار و فعاليت خود ، برنامه كار ونقشه هاي ساختماني و طرح هاي موردنظر خود را براي اظهار نظر و تاييد به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال نمايند . و وزارت كار هم ظرف مدت يكماه نظر خود را در اين خصوص اعلام مي نمايد .همچنين در ماده 88 آمده است :اشخاص حقيقي وحقوقي كه به ساخت يا ورود و عرضه ماشين مي پردازند مكلف به رعايت موارد ايمني و حفاظتي مناسب مي باشند وحتي در ماده 90 اين قانون وارد كنندگان و توليد كنندگان ماشين آلات را از اين امر مستثني ننموده است.


در ماده 91 اين قانون وظايف كارفرمايان و مسئولان واحدها دقيقا تشريح شده وآنان را مكلف نموده تا براي تامين وحفاظت ،سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار ، وسايل و امكانات لازم را تهيه ودر اختيار كارگران قراردهند وحتي چگونگي كاربرد آن وسايل را به آنان بياموزند وهمچنين در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند.
در ماده 92 قانون حتي به بروز بيماري هاي ناشي از كار اشاره مي نمايد وكارفرمايان را موظف مي نمايد تا براي هريك از كاركنان خود پرونده پزشكي تشكيل داده وحداقل سالي يكبار از طريق مراكز درماني وپزشكي از آنان معاينه و آزمايش هاي لازم را به عمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوط ضبط نمايندودر صورتيكه كارگري بر اثركار دچار بيماري شده اورا بر اساس نظريه پزشكي در قسمت مناسب ديگري بكار گمارد. بنابراين ماده 95 قانون كار مسئوليت اجراي مقررات وضوابط فني و بهداشت كار را برعهده كارفرما يا مسئولين واحدها مي داند و هرگاه براثر عدم رعايت مقررات مذكور از سوي كارفرما يا مسئولين واحد ، حادثه اي رخ دهد ، شخص كارفرما يا مسئول مذكور از نظر كيفري وحقوقي ونيز مجازات هاي مندرج در اين قانون مسئول است.ولي در مواقعي در حين كار امكان دارد كارگر با توجه به آموزش هاي لازم و تذكرات قبلي كه توسط كارفرما به او داده شده تمرد نموده وموجب حادثه اي گردد كه در اين حالت كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت.(تبصره 2 ماده 99مرجع نظارتي براي اجراي صحيح اين)
قانون و ضوابط حفاظت فني ،اداره كل بازرسي كار و امور اجتماعي است و همچنين مسئوليت برنامه ريزي كنترل ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت كار و درمان كارگري بر عهده وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي است .


مسئوليت كارفرما در مقابل كارگر حادثه ديده چيست؟


به موجب يك اصل كلي كارفرمايان به علت بهره گيري از خدمات و نيروي كار كارگران مسئوليت دارند تا در هنگام بروز حوادث جاني براي كارگران از عهده خسارت آنها برآيند. البته در مبناي مسئوليت و اينكه آيا مسئوليت مطلق است يا منوط به اثبات تقصير كارفرما است، بين صاحبنظران اختلاف نظر وجود دارد و همين امر باعث شده تمام كشورها در اين زمينه رويه يكساني نداشته باشند. البته از طرف ديگر بايد اين نكته را در نظر داشت كه نوع مسئوليت كارفرما نيز با توجه به شكل حادثه، ميزان تقصير كارفرما، سهل انگاري كارگر و عدم تجهيزات مناسب كارگاه فرق مي كند.


انواع بيمه مسئوليت كارفرما :


بيمه مسئوليت كارفرما خود به چند دسته تقسيم مي شود:
1 – مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان ساختماني
2 – مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان پروژه هاي عمراني
3- مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان خدماتي ، صنعتي و بازرگاني


كلوزها:


كلوزها در بيمه مسئوليت مدني كارفرما دربرابر كاركنان شرايطي هستند كه به بيمه نامه اضافه شده وپوشش هايي را به بيمه نامه مي افزايد كه همين اضافه پوشش منجر به افزايش نرخ حق بيمه و افزايش تعهدات بيمه گران خواهند شد. شايداين سئوال پيش بيايد كه چرا هنگامي كه كارفرمايي نسبت به خريد بيمه نامه مسئوليت كارفرما دربرابر كاركنان اقدام مي نمايد مي بايست به طور گزينشي نسبت به خريداري كلوز اقدام نمايد و چرا بيمه گران همه پوشش هاي خود را بعنوان يك بسته كامل در اختيار بيمه گذاران شان قرار نمي دهند كه در آينده و در هنگام اعتبار بيمه نامه و در هنگام خسارت دچار مشكلات نگردند. در پاسخ به اين سئوال بايد گفت:
1- ممكن است پروژه(الف) از نظرماهيت، زمان ،نوع فعاليت با پروژه (ب) متفاوت باشد.
2- خريداري كلوز : كلوزهادر يك پروژه ممكن است از نظر اقتصادي به نفع بيمه گذاران نباشد.


انواع کلوزهای بیمه نامه ی مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان خدماتي ، صنعتي و بازرگاني:


1) پوشش بیمه ای مطالبات سازمان تأمین اجتماعی وخدمات درمانی و …برای هر نفر در هر حادثه
2)پوشش مسئولیّت بیمه گذار درمقابل فوت وصدمات جسمانی وارد به اشخاص ثالث
3)پوشش بیمه ای برای شخص بیمه گذار
4) پوشش پرداخت خسارت بدون رأی دادگاه
5) پوشش بیمه ای برای مسئولیت مهندسین ناظر و مهندسین مشاور
6) پوشش جبران هزینه های پزشكی بدون اعمال تعرفه
7) پوشش حوادث ناشی از کار دراماکن وابسته خارج کارگاه
8) پوشش بیمه ای برای مأموریت های خارج از کارگاه
9) پوشش بیمه ای برای حوادث ناشی از تصادم وسائط نقلیه موتوری زمینی
10) پوشش بیمه ای مازاد بر یك دیه برای هر نفر در هر حادثه
11) پوشش بیمه ای برای مسئولیت پیمانكاران فرعی
12) پوشش بیمه ای افزایش ارزش ریالی دیه برای هر نفر در هر حادثه
13) پوشش بیمه ای پرداخت حقوق یا دستمزد روزانه کارکنان
14) پوشش بیمه ای عدم اعمال قاعده نسبی حق بیمه مربوط به افزایش تعداد کارکنان
15) پوشش مسئولیت ناشی از قصور ، اشتباه یا اهمال غیرعمدی کارکنان بیمه گذار در قبال سایر کارکنان بیمه گذار
16) پوشش بیمه ای حوادث غیر مرتبط با کار کارکنان بیمه گذار
17) پوشش بیمه ای کارکنان بیمه گذار حین ایاب و ذهاب از منزل به محل مورد بیمه شده و بالعكس
18) پوشش بیمه ای جبران هزینه های پزشكی بدون اعمال فرانشیز


نکته بسیار مهم:


پوشش های بیمه مسئولیت مدنی کارفرمایان واحدهای خدماتی، صنعتی بازرگانی و مسئولیت مدنی کارفرمایان پروژه های عمرانی در مقابل کارکنان دقیقاً مشابه یکدیگر می باشد با این تفاوت که در بیمه نامه مسئولیت صنعتی تعداد نیروها مهم است و در بیمه نامه مسئولیت عمرانی (ابنیه) متراژ پروژه ملاک عمل می باشد.

توضیحات پوشش های بیمه نامه:


كلوزتامين مطالبات تامين اجتماعي وخدمات درماني :


<<این پوشش جزو مهمترین پوشش های بیمه مسئولیت می باشد>>


به موجب اين الحاقي و با رعايت شرايط بيمه نامه (مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي متعلقه ) مطالبات سازمان تامين اجتماعي و يا سازمان خدمات درماني از بيمه گذار بابت هزينه هاي مربوط به معالجه ، غرامت ،مستمري و….تعيين شده و به لحاظ فوت ، نقص عضو ، بروز جراحت و بيماري، كاركنان را براساس مفاد قانون تامين اجتماعي (از جمله تبصره 1ماده 66 قانون مذكور ) جبران مي گردد. حداكثر تعهد بيمه گر جهت پرداخت هزينه هاي مذكور براي هر نفر از مبلغ ذکر شده در بیمه نامه تجاوز نخواهد كرد.

كلوز پوشش بيمه اي خسارات جاني به اشخاص ثالث :


به موجب اين الحاقي وبا رعايت شرايط بيمه نامه (مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي متعلقه ) مسئوليت بيمه گذار براي جبران صدمات جسماني وارد بر اشخاص ثالث ناشي از اجراي پروژه مورد بيمه در تعهد بيمه گر مي باشد (ويژه كارخانجات و فعاليتهاي ساختماني و عمراني)در صورتيكه بيمه گذار اين كلوز را خريداري نموده باشد در صورت خريد بيمه نامه مسوليت ناشي از اجراي عمليات ساختماني به طور همزمان ديگر نيازي به خريد پوشش جاني در بيمه نامه ناشي از اجراي عمليات ساختماني نيست. مگر آنكه بيمه گذار بخواهد مازاد بر تعهد اين كلوز تعهد بالا تر را خريداري نمايد.


پوشش بيمه اي براي شخص كارفرما، پيمانكار (بیمه گذار):


به موجب اين الحاقي و با رعايت شرايط بيمه نامه(مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي متعلقه)صدمات جسماني وارد به بيمه گذار ، شخص كارفرما، شخص پيمانكار در اثر خطرات مورد بيمه با رعايت سقف تعهدات مندرج در بيمه نامه جبران مي گردد. اين كلوز تنها در محل مورد بيمه تحت پوشش است و ساير اماكن تحت پوشش نخواهد بود.


كلوز بدون راي دادگاه:


به موجب اين الحاقي و با رعايت شرايط بيمه نامه (مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي متعلقه) مسئوليت بيمه گذار ناشي از صدمات جسماني وارد به كاركنان بدون نیاز به شکایت فرد زیاندیده از کارفرما و بدون نیاز به راي دادگاه قابل جبران است.


كلوز مسئوليت مهندسين ناظر ومشاور:


به موجب اين الحاقي با رعايت شرايط بيمه نامه(مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي متعلقه) مسئوليت مهندسين ناظر و مشاور براي صدمات جسماني كاركنان براي موضوع مورد بيمه تحت پوشش مي باشد و بيمه گر خسارت وارده را جبران مي نمايد.


كلوزبدون اعمال تعرفه :


به موجب اين الحاقي و با رعايت شرايط بيمه نامه(مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي متعلقه) هزينه هاي پزشكي تحت پوشش بيمه نامه بدون اعمال تعرفه جبران مي گردد. هر ساله وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي كشور تعرفه كليه هزينه هاي درماني را به چهار بخش خصوصي ،دولتي، عمومی غیر دولتی و خیریه را اعلام مي نمايد بنابراين اگر بيمه گذاري چنين كلوزي را خريداري نموده باشد بيمه گران كليه هزينه هاي درماني زيانديدگان را تا سقف تعهدات خريداري شده در بخش هزينه هاي پزشكي را به طور تمام و كمال پرداخت خواهند نمود. بنابراين در صورتي كه بيمه گذاري اين كلوز را نخريده باشدهزينه هاي درماني بيمارستاني بر اساس تعرفه همان مرکز پرداخت خواهد شد مشروط بر اينكه از سقف تعهدات بيمه گر براي هر نفر درهر حادثه فراترنباشد .


كلوزاماكن وابسته به كارگاه:


به موجب اين الحاقي و با رعايت شرايط بيمه نامه مسئوليت بيمه گذار براي صدمات جسماني كاركنان در اماكن وابسته به كارگاه مانند رستوران ،حمام، سالن ورزشي و……..مشروط بر اينكه بيمه گذار حق بيمه اضافي متعلقه را پرداخت كرده باشد تحت پوشش مي باشد نكته قابل توجه اينكه حوادث ناشي از استفاده از وسايل حراتي و برودتي غير استاندارد و يانصب غير استاندارد در زمان و در محل استراحت تحت پوشش نمي باشد.به طور مثال براثراستفاده از گاز مسافرتي (پيك نيكي)غير استاندارد توسط كارگر ساختماني در داخل چادر(محل اقامت)وانفجار آن منجر به فوت واز بين رفتن كارگر مي گرددكه در اين خسارت پس از بررسي خسارت توسط كارشناسان تشخيص داده مي شود كه خسارت قابل پرداخت نمي باشد.


كلوزماموريت خارج از كارگاه:


به موجب اين الحاقي و با رعايت شرايط بيمه نامه ،مسئوليت بيمه گذار براي صدمات جسماني كاركنان در محل اقامت وابسته به كارگاه و ماموريت هاي خارج از كارگاه مشروط براينكه بيمه گذار حق بيمه اضافي متعلقه را پرداخت كرده باشد در تعهد بيمه گر مي باشددر اين كلوز بيمه گذار مي تواند كاركنان خود را در طول روز به ماموريت هاي خارج از كارگاه اعزام نمايد. آنچه كه در اين كلوز بايستي به آن توجه داشت اين است كه خسارتهايي تحت پوشش مي باشند كه در راستاي اهداف سازمان بوده باشد مثلاً اگر كارگري در حين ماموريت به انجام كارهاي غير مرتبط در راستاي ماموريت بپردازد بيمه گران نسبت به پرداخت خسارت تعهدي نخواهد داشت .


كلوزحوادث ناشي از وسائط نقليه موتوري:


اين كلوز تنها حوادثي را كه ناشي از وسائط نقليه موتوري ودر داخل كارگاه اتفاق افتاده با شد تحت پوشش قرار مي دهد.به موجب اين الحاقي و با رعايت شرايط بيمه نامه (مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي متعلقه ) مسئوليت بيمه گذار براي صدمات جسماني كاركنان ناشي از حوادث نقليه موتوري مفروض و قعطي تلقي مي گردد.خسارت وارده مشروط بر اينكه بيمه گذار حق بيمه اضافي متعلقه را پرداخت كرده باشد با رعايت موارد زير جبران خواهدشد:
این کلوز به هیچ عنوان جایگزین بیمه نامه شخص ثالث نمی باشد و اولویت پرداخت خسارت در صورت داشتن بیمه نامه شخص ثالث با بیمه نامه شخص ثالث می باشد.

کلوز بیمه ای مازاد بر یك دیه برای هر نفر در هر حادثه:


به موجب اين الحاقي و با رعايت شرايط بيمه نامه(مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي متعلقه)اگر در حادثه ای آسیب وارد شده به شخص زیانده بیشتر از یک دیه برآورد شود با خرید این کلوز خسارت وارده جبران می گردد.


كلوزمسئوليت پيمانكاران فرعي:


به موجب اين الحاقي و با رعايت شرايط بيمه نامه(مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي متعلقه)مسئوليت پيمانكاران فرعي كه اجراي بخش هايي از پروژه رابرعهده دارند براي صدمات جسماني كاركنان بيمه مي گردند. اين كلوز در فعاليت هاي ساختماني اجباري است . اگر بيمه نامه با نام صادر گردد نمي توان اين كلوز را براي اين بيمه نامه انتخاب كرد اگر بيمه گذار بخواهد فقط كارگر پيمانكار اصلي را بيمه نمايد بايد بيمه نامه را با نام صادر نمود و گرنه اين كلوز بايستي خريداري شود .


كلوز افزایش ارزش ریالی دیه برای هر نفر در هر حادثه (ديه روز):


به موجب اين الحاقي و با رعايت شرايط بيمه نامه (مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي متعلقه ) تعهدات بيمه گر به ارزش روز ديه زمان پرداخت خسارت افزايش مي يابد اين افزايش به ارزش ريالي ديه از تاريخ شروع بيمه نامه محدود مي گردد در اين كلوز مابه التفاوت ديه سال هاي آتي از زمان شروع بيمه نامه براي يكسال ، دوسال و يا سه سال تحت پوشش قرار مي گيرد كه انتخاب آن بر عهده بيمه گذاراست .

كلوز دستمزد روزانه کارکنان:


به موجب اين الحاقي و با رعايت شرايط بيمه نامه(مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي متعلقه)مسئوليت بيمه گذار در ارتباط با غرامت روزانه ناشي از حوادث مورد بيمه براي كارگران ساده وفني به شرح زير تحت پوشش اين بيمه نامه قرار مي گيرد. يعني با اخذ اين كلوز كاركنان بيمه گذار در زماني كه كارگرمصدوم شده و با دستور پزشك مشغول استراحت مي باشد مي توانند از بيمه گر روزانه غرامت دريافت نمايند.


کلوز عدم اعمال قاعده نسبی حق بیمه مربوط به افزایش تعداد کارکنان:


قاعده نسبی: به همان نسبتی که ارزش مالی کمتر از مقدار واقعی اعلام گردد(در بیمه های مسئولیت تعداد نیروها یا متراژ کمتر از مقدار واقعی اعلام گردد) به همان نسبت هم خسارت کم پرداخت می شود.


به موجب اين الحاقي و با رعايت شرايط بيمه نامه(مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي متعلقه)در صورتی که تعداد نیروها در زمان خسارت (حداکثر تا 20%) بیشتر از تعداد نیروهای اعلامی از طرف بیمه گذار در زمان صدور بیمه نامه باشد و این کلوز خریداری شده باشد کل خسارت بدون اعمال قاعده نسبی پرداخت می گردد به شرط اینکه در زمان صدور بیمه نامه تعداد اعلامی درست اعلام شده باشد.


کلوز مسئولیت ناشی از قصور ، اشتباه یا اهمال غیرعمدی کارکنان بیمه گذار در قبال سایر کارکنان بیمه گذار:


به موجب اين الحاقي و با رعايت شرايط بيمه نامه(مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي متعلقه) با خریداری این کلوز اشتباهات غیر عمدی کارکنان در محیط موضوع بیمه تحت پوشش می باشد. به طور مثال نیروی یک مجموعه بصورت غیر عمد باعث آسیب و خسارت به همکار خود شود.

کلوز بیمه ای حوادث غیر مرتبط با کار کارکنان بیمه گذار:


به موجب اين الحاقي و با رعايت شرايط بيمه نامه(مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي متعلقه) با خریداری این کلوز حوادث غیر مرتبط با موضوع فعالیت بیمه گذار را تحت پوشش قرار می دهد.به عنوان مثال در زمستان اگر کارگری حین برف روبی در یک کارخانه تولید سیمان دچار حادثه گردد به دلیل اینکه برف روبی در موضوع فعالیت بیمه گذار نمی باشد خسارتی پرداخت نمی گردد اما با خرید این کلوز می توان خیارت حادث شده را دریافت نمود.

کلوز بیمه ای کارکنان بیمه گذار حین ایاب و ذهاب از منزل به محل مورد بیمه شده و بالعكس:


به موجب اين الحاقي و با رعايت شرايط بيمه نامه(مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي متعلقه) خسارات وارده حین رفت و آمد سرویس محل کار قابل جبران خواهد بود فقط به این نکته باید توجه داشت که اولویت در پرداخت حوادث رانندگی با بیمه شخص ثالث می باشد و سرویس مجموعه باید مشخص شده باشد.

کلوز بیمه ای جبران هزینه های پزشكی بدون اعمال فرانشیز:


فرانشیز: قسمتی از خسارت وارده به شخص زیاندیده به عهده خود شخص می باشد که تحت عنوان فرانشیز نامیده میشود.


به موجب اين الحاقي و با رعايت شرايط بيمه نامه(مشروط به پرداخت حق بيمه اضافي متعلقه) با خرید این کلوز هزینه های پزشکی(فرانشیز شامل دیه نمی باشد) بدون اعمال فرانشیز قابل پرداخت می باشد . در بیمه های مسئولیت معمولاً فرانشیز قرارداد 10% می باشد.

دانلود فرم پیشنهاد بیمه نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟